کاندولیت

بخش جداگانه ای از یک سیستم لوله یا لوله که دسترسی را از طریق یک پوشش(های) متحرک به داخل سیستم در محل اتصال دو یا چند بخش سیستم یا در نقطه پایانی سیستم فراهم می کند.

جنس: آلیاژ آلومینیوم

کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4

کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4

کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4

کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4

کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4
کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4
کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4
کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4
کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4
کد (PG) سایز
VE-CP11 11
VE-CP13 13
VE-CP16 16
VE-CP21 21
VE-CP29 29
VE-CP36 36
VE-CP42 42
VE-CP48 48
کد (INCH) سایز
VE-CC012 1/2
VE-CC034 3/4
VE-CC001 1
VE-CC114 1 1/4
VE-CC112 1 1/2
VE-CC002 2
VE-CC212 2 1/2
VE-CC003 3
VE-CC004 4