جعبه اتصال

مناسب برای استفاده در محیط های داخلی ، خارجی، ساحلی یا در محیط های مضری که احتمال تماس با آب دریا وجود دارد.

VestonGlandPicture
کد عرض (mm) طول (mm) عمق (mm) طول پوشش (mm) C1 طول بدنه (mm) C2
VE-JBI 100060 100 100 60 10 50
VE-JBI 100070 100 100 70 20 50
VE-JBI 125085 125 125 85 20 65
VE-JBI 155080 155 155 80 10 65
VE-JBI 155100 155 155 100 35 65
VE-JBI 185100 185 185 100 10 85
VE-JBI 185140 185 185 140 50 85
VE-JBI 220110 220 220 110 14 106
VE-JBI 250160 250 250 160 14 146
VE-JBI 300140 300 200 140 14 106
VE-JBI 315190 315 315 190 50 140
VE-JBI 350160 350 300 160 10 150
VE-JBI 400170 400 350 170 10 160

جعبه اتصال 100-100-160

کد: JBV1060
عرض: 100
طول: 100
عمق: 60

جعبه اتصال 100-100-170

کد: JBV1070
عرض: 100
طول: 100
عمق: 70

جعبه اتصال 125-125-85

کد: JBV
عرض: 125
طول: 125
عمق: 85

جعبه اتصال 155-155-80

کد: JBV
عرض: 155
طول: 155
عمق: 80

جعبه اتصال 155-155-100

کد: JBV
عرض: 155
طول: 155
عمق: 100

جعبه اتصال 185-185-100

کد: JBV
عرض: 185
طول: 185
عمق: 100

جعبه اتصال 185-185-140

کد: JBV
عرض: 185
طول: 185
عمق: 140

جعبه اتصال 200-200-110

کد: JBV2211
عرض: 220
طول: 220
عمق: 110

جعبه اتصال 250-250-160

کد: JBV2516
عرض: 250
طول: 250
عمق: 160

جعبه اتصال 300-200-140

کد: JBV
عرض: 300
طول: 200
عمق: 140

جعبه اتصال 315-315-190

کد: JBV
عرض: 315
طول: 315
عمق: 190

جعبه اتصال 350-350-160

کد: JBV
عرض: 350
طول: 300
عمق: 160

جعبه اتصال 360-360-200

کد: JBV3620
عرض: 360
طول: 360
عمق: 200

جعبه اتصال 400-350-170

کد: JBV
عرض: 400
طول: 350
عمق: 170